WIERZYCIEL to osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja. To on decyduje czy i w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel musi złożyć:

1. ORYGINAŁ TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO ze znajdującą się na nim KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego). Natomiast treść klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.

2. WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI (formularz wniosku oraz przepisy do pobrania znajdują się na dole strony).

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien być czytelny, zawierać datę, miejsce sporządzenia, wskazanie komornika, do którego jest kierowany, imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wierzyciela. Warto także podać swój numer telefonu oraz adres e-mail. Osoba, która dochodzi należności w sprawach pracowniczych powinna wskazać swoje NIP i dane urzędu skarbowego. Wniosek o wszczęcie egzekucji NALEŻY CZYTELNIE PODPISAĆ. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, należy dołączyć do wniosku DOKUMENT, Z KTÓREGO WYNIKA PRAWO DO JEJ REPREZENTOWANIA przez osoby podpisane pod wnioskiem (przykładowo: w przypadku spółki z o. o. do wniosku należy dołączyć odpis jej KRS).

Wierzyciel jest obowiązany we wniosku wskazać imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby). W celu ułatwienia określenia majątku dłużnika WARTO UMIEŚCIĆ DODATKOWE DANE IDENTYFIKUJĄCE: w przypadku osoby fizycznej – PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia; zaś w przypadku osoby prawnej – numer NIP, REGON, KRS.

Wierzyciel powinien określić SPOSÓB PRZEKAZANIA WYEGZEKWOWANYCH OD DŁUŻNIKA PIENIĘDZY: przelew lub przekaz pieniężny. Zalecane jest wskazanie numeru rachunku bankowego – przekazanie środków następuje znacznie szybciej.

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel musi także wskazać ŚWIADCZENIE, KTÓRE MA BYĆ PRZEZ DŁUŻNIKA SPEŁNIONE ORAZ SPOSOBY EGZEKUCJIŚwiadczenie to obowiązek określonego zachowania się dłużnika względem wierzyciela, polegające na działaniu albo zaniechaniu działania. Najczęściej jest to świadczenie pieniężne, polegające na zapłacie określonej kwoty. Wierzyciel powinien określić kwotę należności głównej, która ma być egzekwowana i zaznaczyć czy łącznie z odsetkami (o ile sąd tak postanowił w tytule egzekucyjnym), a także wskazać czy mają być egzekwowane również koszty procesu. Wskazane kwoty NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ ZASĄDZONE PRZEZ SĄD.

WIERZYCIEL to osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja. To on decyduje czy i w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel musi złożyć:

 1. ORYGINAŁ TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO ze znajdującą się na nim KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego). Natomiast treść klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.
 2. WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI (formularze wniosków oraz przepisy do pobrania znajdują się na dole strony).

Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien być czytelny, zawierać datę, miejsce sporządzenia, wskazanie komornika, do którego jest kierowany, imię i nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wierzyciela. Warto także podać swój numer telefonu oraz adres e-mail. Osoba, która dochodzi należności w sprawach pracowniczych powinna wskazać swoje NIP i dane urzędu skarbowego. Wniosek o wszczęcie egzekucji NALEŻY CZYTELNIE PODPISAĆ. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, należy dołączyć do wniosku DOKUMENT, Z KTÓREGO WYNIKA PRAWO DO JEJ REPREZENTOWANIA przez osoby podpisane pod wnioskiem (przykładowo: w przypadku spółki z o. o. do wniosku należy dołączyć odpis jej KRS).

Wierzyciel jest obowiązany we wniosku wskazać imię i nazwisko (lub nazwę) dłużnika, jego adres zamieszkania (lub siedziby). W celu ułatwienia określenia majątku dłużnika WARTO UMIEŚCIĆ DODATKOWE DANE IDENTYFIKUJĄCE: w przypadku osoby fizycznej – PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców, datę urodzenia; zaś w przypadku osoby prawnej – numer NIP, REGON, KRS.

Wierzyciel powinien określić SPOSÓB PRZEKAZANIA WYEGZEKWOWANYCH OD DŁUŻNIKA PIENIĘDZY: przelew lub przekaz pieniężny. Zalecane jest wskazanie numeru rachunku bankowego – przekazanie środków następuje znacznie szybciej.

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel musi także wskazać ŚWIADCZENIE, KTÓRE MA BYĆ PRZEZ DŁUŻNIKA SPEŁNIONE. Świadczenie to obowiązek określonego zachowania się dłużnika względem wierzyciela, polegające na działaniu albo zaniechaniu działania. Najczęściej jest to świadczenie pieniężne, polegające na zapłacie określonej kwoty. Wierzyciel powinien określić kwotę należności głównej, która ma być egzekwowana i zaznaczyć czy łącznie z odsetkami (o ile sąd tak postanowił w tytule egzekucyjnym), a także wskazać czy mają być egzekwowane również koszty procesu. Wskazane kwoty NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ ZASĄDZONE PRZEZ SĄD.

Od dnia 8 września 2016 r. wierzyciel nie ma obowiązku wskazywania we wniosku egzekucyjnym SPOSOBÓW EGZEKUCJI. Sam wniosek umożliwia prowadzenie postępowania egzekucyjnego według wszystkich sposobów egzekucji. Jedynym wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości.  Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz jego składników majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio wymaga wskazania tego sposobu we wniosku egzekucyjnym. Wierzyciel jednak może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji.

Wierzyciel ma do dyspozycji JEDEN, KILKA LUB WSZYSTKIE SPOSOBY EGZEKUCJI uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego: egzekucję z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, innych wierzytelności (np. emerytury), innych praw majątkowych (np. udziałów w spółce), z nieruchomości. NA WIERZYCIELU SPOCZYWA OBOWIĄZEK WSKAZANIA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DŁUŻNIKA, z których komornik ma prowadzić egzekucję. We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien:

  • określić dokładnie ruchomości, z których komornik ma prowadzić egzekucję oraz wskazać miejsce ich położenia.
  • podać numer rachunku bankowego dłużnika lub nazwę banku, w którym rachunek jest prowadzony
  • wskazać nazwę i siedzibę zakładu pracy dłużnika lub miejsce prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
  • w przypadku egzekucji z wierzytelności należy podać nazwę i adres dłużników dłużnika (tzw. trzeciodłużnikow), czyli np. w przypadku emerytury – właściwy oddział ZUS.
  • przy egzekucji z innych praw majątkowych – wskazać przykładowo nazwę i siedzibę spółki z o.o., w której dłużnik ma udziały oraz właściwy dla tej spółki sąd rejestrowy
  • podać dokładny adres nieruchomości należącej do dłużnika i numer jej księgi wieczystej

Jeżeli wierzycielowi nie jest znany majątek dłużnika, MOŻE POSZUKIWANIE MAJĄTKU ZLECIĆ KOMORNIKOWI w trybie art. 8012 kodeksu postępowania cywilnego.   W ramach zlecenia poszukiwania majątku komornik ustali za pomocą systemu OGNIVO, w którym banku dłużnik posiada rachunek bankowy, w CEPiK – czy jest właścicielem samochodu, a także sprawdzi czy jest właścicielem nieruchomości położonej w powiecie, w którym znajduje się jego miejsce zamieszkania. W ramach poszukiwania majątku komornik skieruje również wnioski o udostępnienie danych do właściwego urzędu skarbowego i  ZUS w celu ustalenia źródeł dochodu dłużnika (np. miejsce pracy, renta, emerytura, działalność gospodarcza). Komornik ustali także w miejscu zamieszkania dłużnika jaki jest jego majątek i źródła utrzymania.