Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Tomasz Lesiak obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszar działania Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie tzn. części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła.

Numer rachunku bankowego : 78 1600 1462 1817 2005 1000 0001

 

Zarządzenie Nr 48/2020 z dnia 30 marca 2020 roku Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

 

W związku z zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2, zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, mając na względzie zdrowie i życie stron i uczestników prowadzonych w kancelarii postępowań egzekucyjnych oraz pracowników biura, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi( Dz. U. 2019, poz. 1239 ze zm.), rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 325) oraz art. 207 par. 2 Kodeksu Pracy Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Tomasz Lesiak

ZARZĄDZIŁ

  1. od dnia 16 marca 2020 r ograniczam obsługę interesantów
  2. korespondencja doręczana w trybie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r o komornikach sądowych będzie wydawana adresatom po uprzednim umówieniu telefonicznym:
  3. kancelaria będzie jedynie przyjmowała wpłaty w kasie w godzinach pracy.

W miarę możliwości proszę o dokonywanie wszelkich wpłat na rachunek bankowy kancelarii.

 

Ponadto Komornik zawiadamia, iż stosowny komunikat Prezesa SR dla Warszawy Pragi-Południe jest dostępny na pod adresem UR:

http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl/

 

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym (Art. 2 pkt. 1 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym (Art. 2 pkt. 3 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach. (Art. 3 pkt. 1 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art.10. (Art. 8 pkt. 1 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. (Art. 8 pkt. 2 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);

W sprawach, októrych mowa wart.3ust.3pkt1 i2, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy zdnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy oegzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
(Art. 10 pkt. 1 ustawy o Komornikach Sądowych – Dz.U. Dz.U. 2018 poz. 771);