1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności Witryny Internetowej określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.
1.2. Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Tomasz Lesiak (adres Kancelarii i adres do doręczeń: ul. Jugosłowiańska 10 lok.62, 03-984 Warszawa); adres poczty elektronicznej: warszawa.lesiak@komornik.pl – zwana dalej „Administratorem”.
1.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”) oraz aktami prawa krajowego;
1.4. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem na dedykowaną skrzynkę warszawa.lesiak@komornik.pl. Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:
1.4.1. osobiście w siedzibie Kancelarii: ul. Jugosłowiańska 10 lok.62, 03-984 Warszawa,
1.4.2. telefonicznie od numerem +48 22 673 87 26,
1.4.3. listownie na adres korespondencyjny: ul. Jugosłowiańska 10 lok.62, 03-984 Warszawa,

2.PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym (Dz.U. 2018 poz. 771 o komornikach sądowych [data wejścia w życie 01.01.2019 r.]);

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej niniejszą Witrynę.
3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony WWW w następujących celach:
3.2.1. identyfikacji sesji;
3.2.2. weryfikacji ustawień;
3.2.3. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z witryny;
3.2.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z witryny.
3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności witryny.
3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
3.5.1. w przeglądarce Chrome
3.5.2. w przeglądarce Firefox
3.5.3. w przeglądarce Opera
3.5.4. w przeglądarce Internet Explorer
3.5.5. w przeglądarce Edge
3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z witryny (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu niniejszą witryną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające niniejszą Witrynę. Dane te mogą być ujawniane osobom trzecim wyłącznie w celu zmiany konfiguracji niniejszej Witryny.

4. PRAWA USŁUGOBIORCY

4.1. Usługobiorca posiada prawo do:
4.1.1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4.1.2. przenoszenia danych,
4.1.3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4.1.4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
4.1.5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
4.2. Powyższe uprawnienia Usługobiorca lub Klient może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia, kontaktując się z Administratorem poprzez kanały wskazane w pkt 1.4. niniejszej polityki prywatności.
4.3. Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych, np. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Usługobiorcę lub Klienta zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Niniejsza witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego witryny.
5.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5.3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.