DŁUŻNIK to osoba przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jest on obowiązany spełnić na rzecz wierzyciela określone w tytule wykonawczym świadczenie pieniężne lub niepieniężne.

TYTUŁ WYKONAWCZY to tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego, ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego). Treść klauzuli określa zaś rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (przepisy można pobrać na dole strony).

Komornik jest obowiązany, na wniosek wierzyciela i na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego, dokonać wszelkich przewidzianych prawem czynności, aby doprowadzić do wypełnienia określonego w tym tytule obowiązku. KOMORNIK NIE MA PRAWA BADANIA ZASADNOŚCI ANI WYMAGALNOŚCI tego obowiązku. Nie wie również jakie zdarzenia spowodowały wydanie tytułu wykonawczego, a tym samym CZEGO DOTYCZĄ EGZEKWOWANE PRZEZ WIERZYCIELA NALEŻNOŚCI. Komornik zna jedynie sygnaturę akt sprawy sądowej, pod którą we właściwym sądzie dłużnik może dowiedzieć się czego dotyczy sprawa.

Na wniosek wierzyciela komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne z ruchomości należących do dłużnika, jego rachunków bankowych, wynagrodzenia, innych wierzytelności (np. emerytury) i innych praw majątkowych (np. udziałów dłużnika w spółce z o.o.) czy też nieruchomości. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 770 kodeksu postępowania cywilnego to DŁUŻNIK PONOSI KOSZTY EGZEKUCJI, które ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Zatem im dłużej trwa postępowanie i im więcej czynności w jego ramach musi podjąć komornik, tym koszty egzekucji są wyższe.

Osoba, która dowiedziała się, że prowadzone jest przeciwko niej postępowanie egzekucyjne (np. od pracodawcy czy pracownika swojego banku), powinna JAK NAJSZYBCIEJ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z KOMORNIKIEM w celu ustalenia aktualnej wartości egzekwowanego roszczenia, na czyj wniosek prowadzone jest postępowanie oraz na podstawie jakiego tytułu.

Ponadto dłużnik POWINIEN STAWIĆ SIĘ NA WEZWANIE KOMORNIKA (doręczone przez pocztę, pozostawione w skrzynce dłużnika przez uprawnionego pracownika kancelarii, a nawet telefoniczne). Jeżeli dłużnik nie może przybyć osobiście do kancelarii, powinien wysłać listem poleconym do komornika oświadczenie o posiadanym majątku (do pobrania na dole strony). Dłużnik ma obowiązek udzielenia komornikowi zgodnych z prawdą wyjaśnień dotyczących składników swojego majątku, jak również powiadamiania komornika o każdej zmianie miejsca swojego pobytu trwającego dłużej niż miesiąc. Należy pamiętać, że za nieuzasadnioną odmowę udzielenia wyjaśnień, udzielanie wyjaśnień świadomie fałszywych lub niedopełnienie obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania na dłużnika może zostać nałożona grzywna.

Dłużnik jest przede wszystkim ZOBOWIĄZANY SPEŁNIĆ ŚWIADCZENIE. W wypadku egzekucji świadczeń pieniężnych powinien uiścić należność egzekwowaną na rzecz wierzyciela wraz z kosztami egzekucyjnymi na rachunek bankowy komornika:

78 1600 1462 1817 2005 1000 0001

pamiętając o podaniu w tytule przelewu SYGNATURY SPRAWY w postępowaniu egzekucyjnym, do której przekazywana jest należność (wskazywana najczęściej w lewym, górnym rogu pism komornika – Km, Kms, Kmp). Egzekwowaną należność można uiścić również w kasie kancelarii.

Zapłata całości egzekwowanej należności (wraz z kosztami egzekucyjnymi) powoduje wygaśnięcie zobowiązania. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE ULEGA ZAKOŃCZENIU, zaś wszystkie dokonane przez komornika czynności egzekucyjne ulegają uchyleniu (np. uchylenie zajęcia samochodu, rachunków bankowych). Komornik pozostawia w swoim archiwum, we właściwych aktach sprawy, tytuł wykonawczy, czyniąc tym samym niemożliwym ponowne złożenie przez wierzyciela wniosku o egzekucję spełnionego już przez dłużnika zobowiązania.

Jeżeli dłużnik nie uiścił całej należności, o którą prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wraz z kosztami egzekucyjnymi, musi liczyć się z tym, że komornik zastosuje przeciwko niemu WSZELKIE WNIOSKOWANE PRZEZ WIERZYCIELA SPOSOBY EGZEKUCJI uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego.